Địa chỉ: Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Các văn bản chỉ đạo về Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019 của Sở, Phòng.Kế hoạch của trường, tổ, cá nhân Các nội dung học, bài thu hoạch BDTX