Địa chỉ: Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 • Nguyễn Thị Mai Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0912356718
  • Email:
   hoamnbn2015@gmail.com