Địa chỉ: Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 • Nguyễn Thị Mai Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912356718
  • Email:
   maihoa@bacninh.edu.vn
 • Đỗ Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0369893284
  • Email:
   doxuanpgdbn1805@gmail.com