Địa chỉ: Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh