Địa chỉ: Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  • BỒI DưỜNG THưỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2018-2019
    | Trường Mầm non Hoa sữa | 385 lượt tải | 8 file đính kèm
    KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm nonNăm học 2018 -2019–––––––––––––––Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/07/2012 V/v Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ ...